Đánh giá năng lực Hợp tác xã nông nghiệp và mối quan hệ kinh doanh bao trùm ở Hà Nam

Đánh giá năng lực Hợp tác xã nông nghiệp và mối quan hệ kinh doanh bao trùm ở Hà Nam

21/10/2022

Trong hai ngày 15-16/09/2022, Rikolto phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng (QLCL) Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi họp đánh giá năng lực đối với 11 Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp, và 04 mối quan hệ kinh doanh bao trùm trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Thực phẩm An lành cho Thành phố do Rikolto thực hiện tại tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2022-2026.

Mục tiêu của cuộc họp là nhằm đánh giá năng lực của các HTX và các mô hình kinh doanh mới của các HTX và doanh nghiệp, để từ đó giúp chương trình xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với năng lực của các HTX, và thúc đẩy liên kết kinh doanh bao trùm một cách hiệu quả tại tỉnh Hà Nam. Để thực hiện các đánh giá này, Rikolto sử dụng bộ công cụ LINK, bao gồm Công cụ 0. Đánh giá năng lực các tổ chức nông dânCông cụ 3. Mô hình kinh doanh mới.

Công cụ 0 đánh giá năng lực các tổ chức nông dân dựa trên 5 lĩnh vực lớn, bao gồm: (1) Định hướng kinh doanh chiến lược, (2) Cơ cấu tổ chức kinh doanh, quản trị và chức năng, (3) Quản trị hành chính, tài chính và kế toán, (4) Hỗ trợ kỹ thuật cho sản xuất và (5) Hỗ trợ kỹ thuật cho sản xuất. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Rikolto, các thành viên của từng HTX đã tự chấm điểm cho HTX của mình dựa trên các tiêu chí cụ thể. Số điểm này sẽ được tính toán và mô tả trên một biểu đồ radar để giúp các HTX nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình trong từng lĩnh vực cụ thể. Quan trọng hơn, các HTX có thể phân tích được nguyên nhân của từng điểm yếu hoặc khó khăn đó và đưa ra giải pháp và các đề xuất hỗ trợ cụ thể.

Công cụ 3 đi sâu vào đánh giá sự hợp tác và chia sẻ rủi ro giữa 2 tác nhân trong chuỗi cung ứng, bao gồm bên mua và bên bán. Trong trường hợp này, bên mua là các doanh nghiệp, cửa hàng, và bên bán là các HTX. Bên mua thu mua nông sản từ bên bán. Việc đánh giá dựa trên các nguyên tắc như hợp tác toàn chuỗi, liên kết thị trường hiệu quả, quản trị minh bạch và bình đẳng, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ, đổi mới bao trùm và đo lường kết quả. Kết quả đánh giá sẽ được hiển thị trên biểu đồ radar để hai bên cùng xem xét mức độ giống và khác nhau khi nhìn nhận sự liên kết giữa hai bên, và cùng xây dựng các giải pháp để cải thiện mối quan hệ kinh doanh bao trùm.

Sau khi phân tích và đánh giá mối quan hệ, HTX Phù Vân và HTX Bảo An đã cùng nhau xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh để làm rõ hơn về khối lượng, giá cả, tiêu chuẩn, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và xây dựng hợp đồng chính thức, thể hiện cam kết cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh doanh bao trùm đã có giữa hai bên.

Dự án "Phát triển hệ thống thực phẩm bao trùm, thích ứng và bền vững tại tỉnh Hà Nam

Dự án "Phát triển hệ thống thực phẩm bao trùm, thích ứng và bền vững tại tỉnh Hà Nam" của Rikolto triển khai tại tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2022-2026, với sự phối hợp của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam. Mục tiêu của Dự án là góp phần xây dựng một môi trường thực phẩm và chuỗi cung ứng thực phẩm bao trùm và thích ứng hơn trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng và bền vững đối với người tiêu dùng, đặc biệt là phụ nữ, thanh niên và các nhóm dễ bị tổn thương.

Sau khi kết thúc Dự án, dự kiến sẽ có ít nhất 15 Hợp tác xã, 5 doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển toàn diện theo hướng chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ tốt cho thành viên và phát triển thị trường bao trùm. Dự án nằm trong chương trình Thực phẩm An lành cho Thành phố, giai đoạn 2022-2026.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Thực phẩm An lành cho Thành phố