Chiến lược

Chiến lược

Chương trình của Rikolto tại Việt Nam hướng đến thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng thực phẩm bền vững, và đảm bảo một thị phần công bằng cho tất cả tác nhân bằng cách khai thác tiềm năng canh tác bền vững của một số lượng lớn các nông hộ nhỏ. Việc tiếp cận số nông hộ này có thể đạt được thông qua những thay đổi mang tính cấu trúc nhờ những cải thiện về môi trường kinh doanh và thể chế. Nhằm góp phần làm cho sản xuất và tiêu dùng bền vững trở thành một tiêu chuẩn mới, Rikolto sẽ áp dụng sự kết hợp của ba chiến lược:

  1. Củng cố năng lực của đối tác để thực hiện hành động tập thể bằng cách nâng cao năng lực kỹ thuật, kỹ năng tổ chức và kinh doanh của tổ chức nông dân, và thúc đẩy liên kết thị trường giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị;
  2. Thúc đẩy các sáng kiến bằng cách đầu tư vào các phương pháp luận sáng tạo để thúc đẩy mô hình kinh doanh bao trùm, bền vững mới và sử dụng công nghệ để kết nối người tiêu dùng với thị trường thực phẩm an toàn;
  3. Hỗ trợ một môi trường thuận lợi cho nông hộ quy mô nhỏ ở Việt Nam và tạo ra/củng cố các liên minh và diễn đàn hoạt động trong lĩnh vực bền vững.